Advanced search

San Francisco > About Luxembourg > Languages >

Languages

 

The current situation

The law of 1984 recognises the three languages of Luxembourg – Lëtzebuergesch, French and German – as administrative and judicial languages. However, French remains the language of legislation.

  

Some words in Lëtzebuergesch

  

Moien Hello
Äddi Goodbye
Wéi geet et? How are you?
Mir geet et gutt/schlecht I’m feeling fine/bad
Wou ass...? Where is...?
... de Bäcker? ... the bakery?
... de Metzler? ... the butcher?
... e gudde Restaurant? ... a good restaurant?
... d’Gare?  ... the train station?
... de Kino? ... the cinema?
... de Flughafen? ... the airport?
Wéivill kascht dat?  How much does it cost?
Kann ech de Menu kréien? Could you please give me the menu?
Wann ech gelift Please
Merci Thank You
Jo Yes
Nee No
Wat gelift? I beg your pardon?
Gär geschitt! You are welcome!
Pardon Excuse me
Ech hunn en Zëmmer reservéiert I have booked a room